De sector transport en logistiek kent niet enkel uitsluitend aan werkgevers premies en financiële tegemoetkomingen toe. Een aantal maatregelen komen rechtstreeks jouw arbeiders ten goede. Deze rubriek is informatief bedoeld, zodat je op de hoogte bent van het bestaan van deze maatregelen en jij op jouw beurt je werknemers kan informeren. Extra informatie over de opgelijste maatregel kan onder het arbeidersluik van deze website geraadpleegd worden.

Een arbeider die tijdens de referteperiode aangesloten was bij een interprofessionele werknemersorganisatie of erkende vakbond heeft recht op een syndicale premie indien hij/zij voldoet aan één van de anciënniteitsvoorwaarden.

Het SFTL voorziet een tussenkomst bij schade aan persoonlijke bezittingen door een verkeers- of arbeidsongeval en bij brand of diefstal met braak tijdens dienstverplaatsingen met een bedrijfsvoertuig. Belangrijk is wel dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen werden, dat er een aangifte gebeurd is, en dat er aankoopbewijzen voorgelegd kunnen worden. 

Arbeiders van de sector transport en logistiek hebben (na 1 jaar ononderbroken tewerkstelling in de sector) bij langdurige ziekte of ongeval recht op een extra uitkering. Dit op voorwaarde dat men erkend wordt als gerechtigde op een uitkering van de primaire ziekte- en invaliditeitsverzekering. Indien men hiervoor in aanmerking komt, voert het SFTL de betaling rechtstreeks aan de arbeider in kwestie uit.

Het SFTL kent een vergoeding toe in geval van een dodelijk arbeidsongeval of een overlijden op het werk. De persoon die de begrafeniskosten heeft gedragen, maakt aanspraak op de vergoeding. Jij als werkgever houdt dit best in het achterhoofd zodat je - in het geval dat - de familie van het slachtoffer op de hoogte kan brengen van het bestaan van deze maatregel.

Vragen? Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.