Leden van ondernemingsraden, van comités voor preventie en bescherming en afgevaardigden van de vakbonden kunnen deelnemen aan vormingscursussen van de vakbonden. Hun loon wordt doorbetaald. Een werkgever in de sector transport en logistiek kan hiervoor een financiële tussenkomst voor zijn/haar arbeiders vragen.

Elk effectief of plaatsvervangend lid van de ondernemingsraden, van de comités voor preventie en bescherming op het werk en van de vakbondsafvaardigingen heeft jaarlijks per mandaat recht op 4 dagen door zijn/haar werkgever betaalde afwezigheid om deel te nemen aan de vormingscursussen van de vakbonden. De dagen recht op syndicale vorming van de effectieve leden kunnen per bedrijf samengevoegd worden. Als een lid zijn/haar recht op dagen syndicale vorming niet heeft opgebruikt, kunnen andere leden extra dagen tussenkomst bekomen. Dit 'transferrecht' op syndicale vorming wordt beperkt tot maximum 6 dagen per jaar en per mandaat.

De werkgever kan een financiële tussenkomst in de loonkosten aanvragen. Voorwaarde is wel dat de leden als arbeiders tewerkgesteld zijn in de sector transport en logistiek en aangegeven zijn in de RSZ-categorie 083.

Het loon per gevolgde syndicale vorming wordt zo bepaald:

  • voor het voltijds rijdend personeel = 8 uur arbeidstijd en 2 uur beschikbaarheidstijd + anciënniteit, en op de loonfiche moet dit vermeld worden als uren syndicale vorming
  • voor het voltijds niet-rijdend personeel gelden de bepalingen in de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen (Belgisch Staatsblad van 31 januari 1974)
  • voor het deeltijds tewerkgesteld personeel gebeurt de berekening op dezelfde wijze als voor de voltijdse werknemers, maar in verhouding met de wekelijkse duur van hun arbeidsprestaties

De financiële tussenkomst van het SFTL wordt berekend op basis van het brutoloon dat op de loonfiche vermeld staat voor afwezigheid wegens syndicale vorming. Dit wordt forfaitair vermeerderd met 50% (patronale lasten).

Voor een financiële tussenkomst vult de werkgever het 'Aanvraagformulier syndicale vorming' verder aan dat hij/zij van de vakbond ontvangt, onder het vak bestemd voor de vakbond. Bij dit formulier moeten de volgende bewijsstukken worden toegevoegd:

  • een kopie van de loonfiche van de maand waarin de vorming werd gevolgd en met vermelding van het brutoloon dat betaald werd voor syndicale vorming
  • indien van toepassing een overzicht van het aantal dagen dat een lid overneemt en van wie

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier wordt dan samen met de gevraagde bewijsstukken opgestuurd naar het SFTL. De aanvraag wordt bij het SFTL ingediend binnen een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de laatste opleidingsdag.

Je stuurt het ingevulde formulier terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
e-mail: opleiding@sftl.be

fax: 02 424 05 34

  

Vragen?

02 424 30 80

 

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.