1. Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk
  2. Steunmaatregelen Vlaamse overheid
  3. Werking van het Centrum voor Rijaanpassing (CARA)

1. Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk

Personen met een handicap botsen op tal van hindernissen die hen beletten om op een gelijke manier aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Daarom hebben ze recht op redelijke aanpassingen. Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, creëerde de brochure "Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk". Deze brochure is bedoeld om het begrip redelijke aanpassingen bekend te maken bij mensen met een handicap, maar ook bij werkgevers, vakbonden, jobcoaches, preventieadviseurs, bedrijfsartsen en andere tussenpersonen. 

2. Steunmaatregelen Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid wil de integratie van arbeiders met een beperking op de arbeidsmarkt bevorderen met een aantal specifieke maatregelen zoals premies voor tewerkstellings-ondersteunende maatregelen en tussenkomst in de loonkosten.

Een werkgever die een persoon met een beperking voltijds of deeltijds in dienst neemt, kan de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) aanvragen. Deze premie geldt voor alle private werkgevers, en ook zelfstandigen kunnen een beroep doen op de premie. De werknemer moet een arbeidsovereenkomst hebben die onderworpen is aan de RSZ en bovendien moet hij/zij in Vlaanderen of Brussel wonen. De VOP is bedoeld om de kosten te dekken die de werkgever moet dragen voor:

  • de inschakeling van de werknemer in het gewone economische circuit
  • de integratie van de werknemer in het arbeidsproces van het bedrijf
  • de bijkomende professionele begeleiding
  • het eventuele rendementsverlies van de werknemer door zijn/haar handicap

Het eerste jaar van de tewerkstelling zal 40% van het referteloon worden terugbetaald. Vanaf het tweede tot en met het vierde jaar wordt dit 30%, vanaf het vijfde jaar tot het einde van de tewerkstelling daalt dit tot 20% van het referteloon. Bij specifieke problematieken kunnen tijdelijk hogere tegemoetkomingen gegeven worden. De VDAB is bevoegd voor de toekenning van deze ondersteuningspremie.

Om de tewerkstelling van mensen met een beperking én hun integratie in het bedrijf te stimuleren, zijn er een aantal tewerkstellingsondersteunende maatregelen zoals:

  • de tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en -kleding. Als de arbeider door de beperking aangepast gereedschap of arbeidskledij moet kopen, kan hij/zij een vergoeding krijgen
  • de tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van arbeiders en werkzoekenden van en naar het werk of de opleiding

De VDAB is bevoegd voor de toekenning van deze bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Werkgevers uit de private sector kunnen van deze maatregel gebruik maken op voorwaarde dat de arbeiders een erkenning hebben van het Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap voor het domein 'werk'.

Alle info over deze maatregelen, de voorwaarden en de procedures kan je nalezen op:

https://www.vdab.be/arbeidshandicap/ondersteunende-maatregelen

3. Werking van het Centrum voor Rijaanpassing (CARA)

Deskundigen van het CARA testen met een speciaal uitgerust voertuig de rijgeschiktheid van kandidaat-beroepschauffeurs met verminderde functionele vaardigheden. Ook geeft het CARA advies hoe kandidaat-beroepschauffeurs met beperkingen toch hun ambitie op de weg kunnen waarmaken, en evalueert ze welke invloed de beperking heeft op de deelname aan het verkeer.

Vragen?

erwin.gysens@sftl.be

0473/57.35.45