Met betrekking tot het Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen conventioneel brugpensioen) betaalt het SFTL de bruto bedrijfstoeslag terug aan werkgevers uit de sector transport en logistiek behorende tot RSZ-categorie 083.

Om een SWT-dossier in te dienen, bezorgt de werkgever het SFTL de volgende documenten:

  • Inlichtingsbladen over de identiteit van de werkgever en de werkloze met bedrijfstoeslag.
  • Een kopie van het volledig ingevulde formulier C4-SWT.
  • Een kopie van de individuele rekening in detail of loonfiches van de arbeider van de laatste opeenvolgende 12 maanden voorafgaand aan de effectieve uitdienstdatum. Op deze gedetailleerde individuele rekeningen/loonfiches staan alle brutolonen die onderworpen zijn aan de RSZ, opgesplitst per prestatie, alsook het aantal overeenkomstige dagen.
  • Een kopie van het C63-formulier afgeleverd en ingevuld door de RVA, waarop de aanwerving bevestigd wordt van een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze ter vervanging van de werkloze met bedrijfstoeslag (of kopie vrijstelling van de vervangingsplicht). Dit C63-formulier is enkel nodig indien de werkloze met bedrijfstoeslag jonger dan 62 jaar is op het moment dat zijn/haar SWT ingaat. Als de werkgever de werkloze met bedrijfstoeslag niet kan vervangen door een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, kan hij/zij vrijstelling van deze vervangingsplicht aanvragen bij de regionale RVA-directeur (bij gebrek aan geschikte kandidaat) of bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (in geval van herstructurering).
  • Een kopie van het C17.2-formulier waarin de RVA de familiale lasten en het bruto dagbedrag van de werkloosheidsvergoeding van de werkloze met bedrijfstoeslag bevestigt op het moment dat het SWT ingaat. Dit formulier dient ingevuld, afgestempeld en ondertekend te worden door de RVA.
  • Een kopie van het 'C17-Formulier - 'Beroepsverleden – antwoord', ingevuld, gestempeld en afgeleverd door de RVA. Bij afwezigheid van dit formulier dient een kopie bezorgd worden van een uittreksel van het beroepsverleden afgeleverd door Sigedis.

Na ontvangst van deze documenten onderzoekt het SFTL het SWT-dossier en deelt aan de werkgever het definitieve bedrag van de bedrijfstoeslag en het toegekende dossiernummer mee. De werkgever verbindt er zich toe alle wijzigingen in het dossier aan het SFTL mee te delen in de loop van het trimester waarin de wijzigingen zich voordoen.

Op het einde van ieder trimester bezorgt de werkgever aan het SFTL het formulier 'Verklaring betreffende de betaling van de bedrijfstoeslag'. De werkgever verklaart de bedrijfstoeslag aan de betrokken werkloze met bedrijfstoeslag betaald te hebben. Als bewijs van betaling van de bedrijfstoeslag voegt de werknemer een kopie toe van de maandelijkse loonfiches of de individuele rekening.

Let op: Het SFTL betaalt enkel het bruto bedrag van de bedrijfstoeslag terug aan de werkgever. De werkgever zelf blijft verantwoordelijk voor de betaling ervan aan de werkloze met bedrijfstoeslag en is bijgevolg de debiteur van de bedrijfstoeslag.

Je stuurt het ingevulde formulier terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
e-mail: info@sftl.be

fax: 02 424 05 34

  

Vragen?

02 424 30 80

 

Wil je een (gratis) bedrijfsbezoek voor bijkomende toelichting?

Contacteer de SFTL-consulent van jouw regio.