Met betrekking tot de functieclassificatie voor het rijdend personeel werd er een tool ontwikkeld zodat geïnteresseerden de scoretabel zelf kunnen testen en gebruiken: www.funct14003.be. De paritaire commissie beveelt het volgende aan: “Liever vroeger dan laat, maar zeker vóór het einde van het jaar (2022) dient elke werkgever een overleg-moment te voorzien met de werknemer (en/of de overlegorganen in de onderneming) om de differentiërende criteria te overlopen en aldus de klasse van de functie te bepalen.” De resultaten zijn indicatief. De uiteindelijke functieclassificatie gebeurt door de werkgever.

 

Functieclassificaties rijdend personeel

De tool www.funct14003.be heeft als doel om een leidraad te zijn bij het eenvoudig en eenvormig classificeren van rijdende functies (zoals vrachtwagenchauffeurs, (fiets)koeriers, handlanger/begeleiders, …) in de sector.

Binnen de sector bestaan er vele verschillende soorten transportbedrijven en vele soorten (vrachtwagen-)chauffeurs. Een paritaire werkgroep heeft op basis van bevragingen in de sector een generieke functiebeschrijving opgemaakt en tevens de 10 belangrijkste verschillen in kaart gebracht die een impact kunnen hebben op de functieklasse. Elk van die 10 criteria heeft 2 of 3 niveaus en elk van die niveaus heeft een puntenscore. De totale puntenscore laat toe te bepalen tot welke functieklasse een rijdende functie behoort.

Belangrijk bij functieclassificatie is dat men niet kijkt naar de vaardigheden (wat een persoon kan of af en toe eens doet), maar wel naar de concrete functievereisten en naar wat de functie regelmatig (quasi dagelijks) doet. Voor verdere praktische vragen kan u steeds terecht bij de paritaire werkgroep. Die bestaat uit volgende leden:

ACV-Transcom

Grasmarkt 105 bus 40

1000 Brussel

02 545 69 84

transcom.translog@acv-csc.be 

BTB-ABVV

Paardenmarkt 66

2000 Antwerpen

03 224 34 11

info@btb-avv.be 

UPTR

Havenlaan 104-106

1000 Brussel

02 420 54 56

info@uptr.be 

TLV

Land van Rodelaan 20

9050 Gentbrugge

09 210 82 10

service@tlv.be 

FEBETRA

Stapelhuisstraat5A

1020 Brussel

02 425 68 00

jur@febetra.be 

 

Functieclassificaties niet-rijdend personeel

De tool www.funct14003.be/nl/info heeft als doel om een leidraad te zijn bij het eenvoudig en eenvormig classificeren van uitvoerende functies in de sector van goederenvervoer en/of logistiek.

Binnen de sector bestaan er vele verschillende soorten bedrijven, magazijnen, functies en titels. Er is ook een grote verscheidenheid in de manier waarop werk wordt georganiseerd. De functiebeschrijvingen in deze brochure hebben niet de pretentie om een totaalbeeld te geven van alle functies die in de sector bestaan. Ze zijn wel bedoeld als een referentiekader waarmee zoveel mogelijk functies in de sector kunnen vergeleken worden voor classificatiedoeleinden.

Verder gaan achter éénzelfde functiebenaming vaak zeer verschillende functie-inhouden schuil. Eén functie kan breder, complexer, multi-functioneler zijn dan een andere of gewoon in een compleet andere context werken. Daarom is het bij het gebruik van deze brochure niet belangrijk hoe een functie heet, maar is het wel belangrijk om te kijken wat ze doet en in welke context ze werkt. Voor verdere praktische vragen kan u steeds terecht bij de paritaire werkgroep bestaande uit de volgende leden:

ACV-Transcom

Grasmarkt 105 bus 40

1000 Brussel

02 545 69 84

transcom.translog@acv-csc.be 

BTB-ABVV

Paardenmarkt 66

2000 Antwerpen

03 224 34 11

info@btb-avv.be 

UPTR

Havenlaan 104-106

1000 Brussel

02 420 54 56

info@uptr.be 

TLV

Land van Rodelaan 20

9050 Gentbrugge

09 210 82 10

service@tlv.be 

FEBETRA

Stapelhuisstraat5A

1020 Brussel

02 425 68 00

jur@febetra.be