De bedrijfstoeslag wordt als volgt berekend:

- het bruto bedrag van de bedrijfstoeslag is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto refertemaandloon en de werkloosheidsuitkering

- het netto refertemaandloon is gelijk aan het bruto refertemaandloon, (begrensd tot het grensbedrag dat je terugvindt op de NAR-site: cao-NARnr17)

- min RSZ-werknemersbijdragen (13,07% op de brutolonen aan 100%)

- plus de werkbonus

- min de bedrijfsvoorheffing

- plus korting(en) bedrijfsvoorheffing (alleenstaande, kind(eren) ten laste ...)

- het bruto refertemaandloon wordt berekend in functie van het refertedagloon

Het bruto refertedagloon wordt verkregen door het brutoloon onderhevig aan de RSZ-bijdragen van de effectief gepresteerde dagen van de laatste 12 maanden voorafgaand aan de effectieve uitdienstdatum, te delen door het aantal effectief gepresteerde dagen in deze periode.

Het bruto refertedagloon wordt in het vijfdagenstelsel vermenigvuldigd met 65/3 en in het zesdagenstelsel met 78/3. Dat is dan het bruto refertemaandloon.

Het bruto refertemaandloon (begrensd zoals bepaald in het artikel 6 cao-NARnr17) wordt verminderd met de persoonlijke RSZ-bijdragen berekend op het bruto loon aan 100% (overeenkomstig de Raad van Beheer van 04/02/99) en de normale bedrijfsvoorheffing. Het netto refertemaandloon dat zo berekend wordt, wordt op de euro naar boven afgerond.

Je kan zelf de berekening maken.

Er wordt rekening gehouden met de werkbonus voor de berekening van de bedrijfstoeslag.

Er zijn een aantal speciale gevallen:

- Deeltijdse werknemers die door de werkloosheid gelijkgeschakeld worden met een voltijdse werknemer. Het netto referteloon zal op voltijdse basis worden berekend, om de bedrijfstoeslag te bepalen.

- Arbeiders gedomicilieerd in de Europese Economische Ruimte (EER). De bedrijfstoeslag zal toegekend worden aan buitenlandse arbeiders die hun hoofdverblijfplaats hebben in een land van de EER en die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden van de cao 17, alsook aan de leeftijd- en anciënniteitsvoorwaarden opgelegd door de Belgische regelgeving betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van SWT. De bedrijfstoeslag zal in dergelijk geval berekend worden alsof de arbeiders werkloosheidsuitkeringen in België zouden ontvangen.