Een syndicale premie is een tegemoetkoming die gedeeltelijk de kosten dekt van het lidmaatschap bij een erkende vakbond. Als je er recht op hebt krijg je jaarlijks, in november, een aanvraagformulier thuisbezorgd. Het bedrag van de syndicale premie wordt bepaald door een cao. Het bedrag mag niet hoger zijn dan de jaarlijkse bijdrage die je aan de vakbond betaalt. Sinds 2020 bedraagt de syndicale premie 145 euro.

Om recht te hebben op een syndicale premie moet je voldoen aan 2 voorwaarden:

  • Lid zijn van een representatieve interprofessionele werknemersorganisatie of erkende vakbond tijdens de referteperiode. De referteperiode vangt aan op 1 juli van het jaar dat aan het dienstjaar voorafgaat en eindigt op 30 juni van het dienstjaar. Het dienstjaar is het jaar waarop de syndicale premie betrekking heeft.
  • Voldoen aan één van de anciënniteitsvoorwaarden:
    • ofwel in ieder kwartaal van de referteperiode op de DMFA-aangifte voorkomen van één of meerdere werkgevers van de sector wegvervoer en logistiek voor rekening van derden, behorende tot de RSZ-categorie 083, voor een periode van minstens 42 arbeids- en/of gelijkgestelde dagen in het vijfdagenstelsel of 50 arbeids- en/of gelijkgestelde dagen in het zesdagenstelsel
    • ofwel in de referteperiode aan de RSZ aangegeven zijn met een brutoloon van minstens 3 718,40 euro door één of meerdere werkgevers van de sector

Arbeiders die tijdens de referteperiode intreden in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag én erfgenamen van arbeiders die in de referteperiode overleden zijn, behouden het recht op de betaling van de syndicale premie voor het betrokken dienstjaar.

Voldoe je aan de voorwaarden van een syndicale premie? Dan vul je het originele aanvraagdocument volledig in, met vermelding van je zichtrekeningnummer, en stuur je het formulier naar het regionale secretariaat van je vakbond op. Het aanvraagdocument moet binnen de 3 jaar aan de vakbond overhandigd worden om ontvankelijk te zijn.

Een duplicaat van het aanvraagformulier kan je zelf afdrukken via de website van het SFTL.

Vragen?

02 424 30 80

info@sftl.be

FAQ detail

A:

De adressen van de hoofdzetels van de vakbonden zijn de volgende: ABVV – FGTB BTB-UBT Paardenmarkt 66, 2000 Antwerpen / ACV - CSC Galerij Agora Grasmarkt 105 bus 40, 1000 Brussel / ACLVB - CGSLB Koning Albertlaan 95, 9000 Gent