Arbeiders van de sector transport en logistiek hebben bij langdurige ziekte of ongeval recht op een extra uitkering. Beroepsziekten en arbeidsongevallen vallen niet onder deze regeling. Indien je hiervoor in aanmerking komt, doet het SFTL de betaling rechtstreeks op jouw zichtrekening. Het SFTL ontvangt de aanvraag tot terugbetaling binnen de 3 jaar na het tijdstip waarop het recht op de uitkering ontstaat.

Om recht te hebben op deze uitkering moet je aan 2 voorwaarden voldoen:

  • erkend worden als gerechtigde op een uitkering van de primaire ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  • op het ogenblik van de arbeidsongeschiktheid moet je minstens 1 jaar ononderbroken in dienst zijn in de sector transport en logistiek (RSZ-categorie 083)

De aanvullende uitkering wegens ziekte wordt toegekend in 6 schijven. Het bedrag ervan varieert naargelang de periode waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordeed, aangezien de forfaitair som jaarlijks op 1 januari wordt geïndexeerd:

  • voor de schijven van een ziekteperiode die eindigt in 2022 wordt een belastbaar bedrag van 103,20 euro toegekend, telkens betaalbaar na 60 kalenderdagen ziekte, met een maximum van 619,20 euro
  • voor de schijven van een ziekteperiode die eindigt in 2021 wordt een belastbaar bedrag van 99,99 euro toegekend, telkens betaalbaar na 60 kalenderdagen ziekte, met een maximum van 599,94 euro
  • voor de schijven van een ziekteperiode die eindigt in 2020 wordt een belastbaar bedrag van 99 euro toegekend, telkens betaalbaar na 60 kalenderdagen ziekte, met een maximum van 594 euro
  • voor de schijven van een ziekteperiode die eindigt in 2019 wordt een belastbaar bedrag van 98,14 euro toegekend, telkens betaalbaar na 60 kalenderdagen ziekte, met een maximum van 588,84 euro

Hoelang een ziekte ook duurt, slechts één enkele reeks toelagen kan toegekend worden. Herval je binnen de eerste 14 kalenderdagen die volgen op het einde van de vorige periode van arbeidsongeschiktheid, dan wordt deze nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid bij de vorige toegevoegd.

Voldoe je aan de toekenningsvoorwaarden? Dan kan je een aanvraagformulier indienen bij het SFTL. Het aanvraagformulier bestaat uit 3 delen:

  • deel 1: in te vullen door jou
  • deel 2: in te vullen door je werkgever, met de bevestiging dat je effectief ziek was
  • deel 3: in te vullen door je ziekenfonds, met de bevestiging dat je gedurende deze periode arbeidsongeschikt was wegens ziekte en recht had op uitkeringen van de primaire ziekte- en invaliditeitsverzekering

Stuur het ingevulde formulier terug naar:

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
email: info@sftl.be

Vragen?

02 424 30 80

FAQ detail

A:

Vooraleer de premie kan worden uitbetaald moet een aantal zaken worden gecontroleerd. Hiervoor moeten er gegevens van de RSZ binnenkomen en daar zit telkens een vertraging op van een kwartaal. Je oefent dus best enkele maanden geduld.