1. Aansluiting en pensioenopbouw
  2. Uittreding
  3. Opting out

1. Aansluiting en pensioenopbouw

Het pensioenfonds Pensio TL garandeert alle arbeiders uit de sector transport en logistiek, waarvan de werkgevers behoren tot het paritair subcomité 140.03 en ingeschreven zijn in RSZ-categorie 083, een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen. Dit pensioenplan wordt volledig gefinancierd door een patronale bijdrage van de betrokken werkgevers.

De betrokken arbeiders die al in dienst waren op 1 juli 2011, werden vanaf deze datum aangesloten bij het aanvullend sectoraal pensioenplan. Arbeiders die later in dienst komen bij een betrokken werkgever of waarvan de werkgever later toetreedt tot het sectoraal aanvullend pensioenplan, worden op die latere datum aangesloten.

De bijdragen worden gestort op een individuele pensioenrekening van de arbeider en wordt opgerent tegen een bij wet bepaald minimum rendement zolang men als arbeider bij een betrokken werkgever in de sector tewerkgesteld blijft. Sinds 1 januari 2016 wordt het opgebouwd aanvullend pensioen uitbetaald bij effectieve opname van het wettelijk pensioen of bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, hetzij in een éénmalig kapitaal, hetzij onder de vorm van een rente (enkel indien het bedrag hoger is dan 500 euro per jaar, geïndexeerd).

Bij vroegtijdig overlijden van de arbeider voor de brug(pensionering) wordt een overlijdenskapitaal uitgekeerd aan de begunstigden (partner, kinderen, kleinkinderen, ouders, broers en/of zussen of andere begunstigde(n) schriftelijk meegedeeld door de arbeider). Indien er geen begunstigden zijn, blijven de verworven reserves in Pensio TL. Een overlijdenskapitaal kan uitgekeerd worden hetzij in een éénmalig kapitaal, hetzij onder de vorm van een rente.

2. Uittreding

Wanneer een arbeider zijn of haar werkgever verlaat en niet opnieuw in dienst komt van een andere werkgever die onder het sectoraal pensioenstelsel valt binnen de 2 daaropvolgende kwartalen, treedt hij of zij uit het sectoraal pensioenplan en kunnen de verworven reserves, desgevallend aangevuld tot het wettelijk gewaarborgd bedrag:

- hetzij overgedragen worden naar de onthaalstructuur van het sectoraal pensioenstelsel bij Integrale :

Deze optie is momenteel, buiten onze wil om, niet beschikbaar.

- hetzij overgedragen worden naar de pensioeninstelling van zijn/haar nieuwe werkgever/sector

- hetzij overgedragen worden naar een pensioeninstelling van zijn/haar keuze die de totale winst onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en de kosten beperkt volgens de regels vastgesteld door de Koning

Wanneer de arbeider niets meedeelt, blijven de verworven reserves in Pensio TL.

Met betrekking tot de onthaalstructuur sloot het SFTL met Monument een verzekeringsovereenkomst voor (*): 

  • het beheer van inkomende reserves van arbeiders die intreden in de sector en de bij hun vroegere werkgever(s)/sectorstelsel(s) verworven reserves willen overdragen naar Pensio TL
  • het beheer van uitgaande verworven reserves van arbeiders die de sector verlaten en bij hun uittreding of erna de overdracht ervan vragen naar de onthaalstructuur
  • het beheer van rentes indien de omvorming wordt gevraagd van het pensioen/overlijdenskapitaal in een rente
  • het beheer van individuele voortzetting van de aanvullende pensioenopbouw door arbeiders die de sector transport en logistiek verlieten

De overgedragen reserves worden verder door Monument beheerd overeenkomstig het reglement van de onthaalstructuur

(*) De overdracht van reserves naar Monument is momenteel, buiten onze wil om, niet mogelijk.

3. Opting out

Werkgevers die op 1 juli 2011 op het niveau van hun onderneming voor al hun arbeiders reeds een eigen pensioenplan organiseerden dat minstens evenwaardig is aan het sectoraal aanvullend pensioenstelsel, kunnen dit eigen pensioenstelsel verderzetten en hoeven niet aan te sluiten bij het sectoraal plan. Om van deze vrijstelling te kunnen (blijven) genieten, moeten zij wel jaarlijks de (blijvende) gelijkwaardigheid van hun ondernemingsplan bewijzen aan de hand van een actuarisattest. Ze moeten ook jaarlijks het bewijs leveren van de betaling van de premies en van het paritair beheer van hun pensioenstelsel of het paritair toezicht erop.

Binnen de werking van het pensioenfonds Pensio TL speelt de Raad van Bestuur een belangrijke rol. Deze Raad van Bestuur heeft een beslissende bevoegdheid inzake alle financiële en operationele aangelegenheden van het pensioenfonds.

Vragen?

Secretariaat Pensio TL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel

pensiotl@sftl.be - 02 424 30 80

FAQ detail

A:

Neen, vermits dit aanvullend pensioen enkel door de werkgever betaald wordt en je zelf geen enkele bijdrage moet betalen, kan je fiscaal hiervoor niets aftrekken. Je kan natuurlijk altijd privé aan individueel pensioensparen doen (de zogenaamde derde pijler), waarvoor je wel van een fiscaal voordeel zal kunnen genieten.

A:

Neen, enkel als je de verworven reserves overdraagt naar de onthaalstructuur bij Integrale kan daar verder individueel gespaard worden voor een aanvullend pensioen.

A:

Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bij de ingang van het wettelijk pensioen of wanneer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt is. Een vervroegde uitbetaling of afkoop van de verworven rechten is dus niet toegelaten. Een overdracht naar het eigen pensioensparen is evenmin mogelijk.

A:

Elk jaar in de loop van de maand juli ontvangt elke aangeslotene een overzicht met de stand van zijn/haar individuele rekening per 1 januari van dat jaar (de eerste brieven werden pas eind 2013 verstuurd met de situatie per 01/01/2013, dag na afsluiting van het eerste boekjaar van ons pensioenplan).

A:

Als je de overstap maakt van arbeider naar bediende word je beschouwd als sectorverlater. Ook als je als bediende aan de slag gaat bij dezelfde werkgever (paritair comité 226), word je beschouwd als een sectorverlater. Het is echter wel zo dat er voor de bedienden uit de sector ook een aanvullende pensioenregeling bestaat. Je kan hierover meer te weten komen op de website http://infopensioenpc226.be/

A:

In dat geval worden de opgebouwde reserves aan jouw begunstigden uitbetaald. De volgorde van begunstigden staat beschreven in het pensioenreglement. Wie daarvan wil afwijken dient dit schriftelijk te melden via het ‘begunstigingsaanwijzingsformulier’.

A:

Als je binnen België verhuist, hoef je in principe niets te doen. Het pensioenfonds Transport & Logistiek krijgt regelmatig alle aangepaste Belgische adressen automatisch doorgestuurd. Als je echter naar het buitenland zou verhuizen, is het aangewezen om je nieuwe adres wel door te geven. Dit geldt eveneens als je van adres zou veranderen in het buitenland.

A:

Als je van werkgever verandert, maar binnen hetzelfde paritair subcomité (PC 140.03) tewerkgesteld blijft, hoef je niets te doen. De betaling van de bijdragen zal dan verder gezet worden door je nieuwe werkgever. Als je van werkgever verandert en hierdoor onder een ander paritair (sub)comité tewerkgesteld wordt, beschouwen wij je als een sectorverlater en wordt je na het tweede daaropvolgende kwartaal automatisch een schrijven met uitleg en een antwoordformulier opgestuurd.