De administratie van Pensio TL wordt verzekerd door het Economische Samenwerkingsverband "Partnership For Protection & Pension" (afgekort ESV PRO PENSIO) gelegen in de Koningsstraat 132 bus 3 te 1000 Brussel.

Wanneer?

Vanaf 1 januari 2016 (wet van 18/12/2015) geldt als algemene regel dat het aanvullend pensioen wordt uitbetaald op het ogenblik van de pensionering. Dit is het moment waarop het wettelijk pensioen daadwerkelijk ingaat. In principe is het niet meer mogelijk om het aanvullend pensioen op te vragen voordat het wettelijk pensioen ingaat.

Ook het uitstellen van de opname van het aanvullend pensioen, nadat men al met pensioen is gegaan, is niet meer mogelijk. Wanneer het wettelijk pensioen ingaat, wordt automatisch ook het aanvullend pensioen uitbetaald.

Hoe?

Vanaf het ogenblik dat Pensio TL via de gegevensstromen van de sociale zekerheid in kennis wordt gesteld van de pensioendatum van een aangeslotene, wordt automatisch een schrijven gestuurd naar de aangeslotene. Daarin wordt deze in kennis gesteld van diens recht tot opvraging van het aanvullend pensioen.

Zodra Pensio TL voor een arbeider gedurende 2 opeenvolgende kwartalen geen prestatiegegevens in de sector meer ontvangt en men de pensioenleeftijd heeft bereikt, zal Pensio TL deze automatisch een document bezorgen.

Om het aanvullend pensioen op te vragen, maakt men enkel gebruik van het meegestuurde antwoordformulier. Dit moet steeds correct en volledig ingevuld, gedagtekend en met de nodige bijvoegsels teruggestuurd worden aan PRO PENSIO, Koningsstraat 132 bus 3 te 1000 Brussel.

Uitbetaling:

Zodra het dossier administratief volledig in orde is, wordt het aanvullend pensioen uitgekeerd. De betaling gebeurt op de spildatum (=op einde 4de maand volgend op kwartaal pensionering) zoals bepaald in art. 17 van het pensioenreglement.

Samenvattende mogelijkheden: 

- Men gaat met wettelijk pensioen

Van zodra Pensio TL via de kruispuntbank van de sociale zekerheid melding krijgt van de pensioendatum, ten laatste in de loop van de maand voorafgaand aan de 65ste verjaardag, ontvangt men automatisch een brief van Pensio TL met uitleg en een berekening van het huidig beschikbare bedrag van het aanvullend pensioenkapitaal (rekening houdend met de inhouding van bijdragen aan Riziv, solidariteit en bedrijfsvoorheffing). Men moet enkel het ingesloten formulier "vereffening uitkering kapitaal bij pensioen" volledig ingevuld en met de nodige bijvoegsels terugsturen naar PRO PENSIO.

- Men gaat met SWT (=werkloosheid met bedrijfstoeslag)

De opgebouwde reserves blijven op de individuele rekening staan tot aan de effectieve pensionering. Er bestaat één uitzondering voor werknemers die werden ontslagen in het kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Daarvoor is vereist dat men ten minste 55 jaar was op het ogenblik van het ontslag en dat het ontslag kaderde binnen een herstructureringsplan opgesteld voor 1 oktober 2015. Voor deze werknemers kan het aanvullend pensioen uitbetaald worden op hun 60ste. De kennisgeving gebeurt met dit formulier.

- Bij overlijden voor de pensioenleeftijd

Overlijdt de aangeslotene vooraleer de uitkering van het aanvullend pensioen werd aangevraagd, dan komt dat diens begunstigden toe. Wie de begunstigden in kwestie zijn, wordt bepaald in het pensioenreglement. Volgende rangorde wordt hiervoor gebruikt:

 1. de wettelijke partner
 2. bij ontstentenis, de kinderen van de overleden arbeid(st)er
 3. bij ontstentenis, de ouders
 4. bij ontstentenis, de broers en/of zussen
 5. bij ontstentenis, het pensioenfonds

De aangeslotene kan hiervan afwijken door dit schriftelijk mee te delen aan Pensio TL via het daartoe bestemde begunstigingsaanwijzingsformulier.

Zodra Pensio TL via de kruispuntbank van sociale zekerheid melding van het overlijden ontvangt, stuurt deze automatisch een schrijven aan de begunstigden van de overledene met uitleg, en het betreffende antwoordformulier. Dit formulier moet volledig ingevuld en samen met een kopie van de akte van bekendheid of de erfrechtverklaring teruggestuurd worden naar PRO PENSIO. Indien het dossier administratief volledig in orde is, wordt het nettokapitaal aan de begunstigde(n) uitbetaald op de spildatum.

ESV PRO PENSIO doet er alles aan om de nabestaanden op te sporen zodat de bijeengespaarde reserve steeds aan de rechtmatige begunstigde(n) kan worden overgemaakt.

Fiscale gevolgen?

 Bij een uitkering in kapitaal en dit conform de huidige wetgeving, worden volgende inhoudingen op het aanvullend pensioen uitgevoerd:

- een Riziv bijdrage van 3,55%
- een solidariteitsbijdrage die varieert van 0% tot 2%, afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal
- voorheffing

 • Bij wettelijk pensioen: 16,66% (eventueel verminderd tot 10,09%)
 • Bij brugpensioen: 
  - uitkering vanaf 60 jaar: 20,19%
        - uitkering vanaf 61 jaar: 18,17%
        - uitkering vanaf 62 tot 64 jaar: 16,66%

Elke begunstigde ontvangt in het jaar na de uitbetaling een fiscale fiche 281.11.  De bedragen die daarop staan, moeten vermeld worden in de belastingaangifte.

Wanneer de uitbetaling gebeurde naar aanleiding van een overlijden, zijn er geen successierechten verschuldigd wanneer de begunstigde de weduw(e)(naar) is of kind van de overledene, jonger dan 21 jaar. In alle andere gevallen dienen successierechten te worden betaald.