De uiteenzetting is een algemene beschrijving van de voornaamste principes van het Sectoraal Pensioenstelsel ingericht door de cao van 15 september 2011 en gewijzigd door de cao's van 23 augustus 2012, 22 november 2012, 17 december 2015, 15 december 2016 en 17 mei 2018. Alleen deze cao's met inbegrip van hun bijlagen vormen dé bron van recht inzake het Sectoraal Pensioenstelsel.

Alle voorwaarden en modaliteiten van de rechten en verplichtingen van de inrichter, de werkgevers, de aangeslotenen, de begunstigden en rechthebbenden van de aangeslotenen alsook de procedures en regels inzake de uitvoering van het sectoraal pensioenstelsel zijn bepaald in het pensioenreglement dat als bijlage 1 is opgenomen bij de cao van 15 september 2011 betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel, en gewijzigd werd bij cao van 23 augustus 2012, 22 november 2012, 17 december 2015, 15 december 2016 en 17 mei 2018.

Wetgeving

Collectieve Arbeidsovereenkomsten

Sectoraal pensioenplan

Publicaties