1. De dekking
 2. Automatische stopzetting
 3. Individuele voortzetting
 4. Prefinanciering

1. De dekking

Bij een ziekenhuisopname kunnen arbeiders uit de sector transport en logistiek een beroep doen op de sectorale hospitalisatieverzekering. Deze geldt voor alle arbeiders die minstens 6 maanden ononderbroken in dienst zijn geweest bij één of meerdere werkgevers van de sector transport en logistiek (Paritair Comité 140.03 - RSZ-categorie 083). Gezinsleden zijn niet gedekt door de sectorale hospitalisatieverzekering. Om een verzekering voor gezinsleden af te sluiten kan je aan AG Insurance een offerte vragen voor een individuele polis: continuation@aginsurance.be of 02 664 10 35.

Bij een medisch noodzakelijke opname in het ziekenhuis worden de volgende kosten onbeperkt terugbetaald:

 • kosten voor verblijf
 • erelonen
 • geneesmiddelen
 • kosten voor prothesen en orthopedische toestellen (voor zover het ziekenfonds tussenkomt)
 • verblijfskosten van de donor
 • kost van palliatieve zorg in het ziekenhuis
 • forfait van 620 euro voor de thuisbevallingen
 • mortuariumkosten vermeld op de ziekenhuisfactuur
 • ziekenhuisopname van één dag (mini-forfait, maxi-forfait en forfait A, B, C, D)
 • kosten voor dringend en medisch noodzakelijk vervoer

In een periode van 2 maanden vóór opname en tot 6 maanden na opname worden deze kosten onbeperkt terugbetaald, voor zover deze in de RIZIV-nomenclatuur zijn opgenomen:

 • geneesmiddelen
 • erelonen
 • kosten voor prothesen en orthopedische toestellen (voor zover het ziekenfonds tussenkomt)

Ook de kosten van ambulante zorg, die rechtstreeks te maken heeft met de volgende ernstige ziekten, worden terugbetaald voor zover ze in de RIZIV-nomenclatuur zijn opgenomen. Er is geen beperking in tijd. Hieronder lees je de lijst van ernstige ziektes:

Aids, amyotrofe laterale sclerose, brucellose, cerebrospinale meningitis, cholera, diabetes, difterie, encefalitis, kanker, leukemie, malaria, miltvuur, mucoviscidose, multiple sclerose, nierdialyse, pokken, poliomyelitis, progressieve spierdystrofie, tetanus, tuberculose, tyfus en paratyfus, virale hepatitis, vlektyfus, ziekte van Alzheimer, ziekte van Creutzfeldt-Jakob, ziekte van Crohn, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson, ziekte van Pompe.

De terugbetaling houdt steeds rekening met de wettelijke RIZIV-tussenkomst door het ziekenfonds. Voor arbeiders die niet in België wonen en die in hun thuisland gehospitaliseerd worden, wordt de terugbetaling als volgt berekend:

 • van de gemaakte kosten wordt de wettelijke tussenkomst afgetrokken van de sociale zekerheid die in het thuisland geldt, maar met als minimum de wettelijke tussenkomst in België voor deze prestatie
 • indien er geen wettelijke tussenkomst in het thuisland voorzien is, dan worden de kosten terugbetaald op voorwaarde dat deze ook door de Belgische sociale zekerheid (RIZIV) erkend worden. In dit geval wordt van de gemaakte kosten de Belgische wettelijke tussenkomst afgetrokken

2. Automatische stopzetting

6 maanden na het uit dienst treden, het nemen van volledige loopbaanonderbreking of tijdskrediet of het verliezen van het statuut als arbeider (nieuw statuut van uitzendkracht, bediende, zelfstandige, …) wordt de aansluiting bij de sectorale hospitalisatieverzekering stopgezet. Wanneer je het recht op de collectieve hospitalisatieverzekering verliest, heb je de mogelijkheid om deze op eigen kosten individueel voort te zetten. Daarom krijgt een arbeider bij uitdiensttreding van de werkgever een formulier om de individuele voortzetting van je verzekering aan te vragen.

Voor de zekerheid stuurt het SFTL de arbeider in de maand van de mogelijke stopzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering ook een brief met in bijlage het formulier 'Aanvraag individuele voortzetting'. Je kan ook een offerte aanvragen bij de mutualiteit of andere verzekeraars. Hiervoor kan het aansluitingsattest op de achterkant van de brief gebruikt worden. Het SFTL stuurt deze brief op basis van de laatste tewerkstellingsgegevens die de werkgever aan de RSZ heeft aangegeven. Indien je binnen de 6 maanden na de op de brief vermelde uitdienstdatum het werk als arbeider in de sector toch hervat, blijft de verzekering doorlopen.

3. Individuele voorzetting

Wie het recht op een collectieve aansluiting bij de hospitalisatieverzekering verliest, kan een individuele verzekering aanvragen bij AG Insurance. Dit is de 'individuele voortzetting'. Was je de laatste 2 jaar ononderbroken aangesloten bij een hospitalisatieverzekering? Dan heb je recht op een individuele voorzetting zonder medische formaliteiten, uitsluitingen of bijpremies. Contracten van ziekenfondsen komen evenwel niet in aanmerking. De verzekeringsvoorwaarden op het moment van de voortzetting gelden dan.

De premie stemt overeen met het tarief voor de leeftijd op het moment van de aanvraag van de individuele voortzetting en is afhankelijk van het gewest waar je woont. De tarieven zijn de volgende:

Bij uitdiensttreding krijg je van jouw werkgever een document om de individuele voortzetting bij AG Insurance aan te vragen. Je hebt 30 dagen de tijd om de individuele voortzetting aan te vragen. Indien nodig kan deze aanvraagtermijn met 30 dagen verlengd worden, mits toestemming van AG Insurance.

Op het document 'individuele voorzetting collectieve ziekteverzekering' duidt de werkgever aan wanneer de aansluiting eindigt. Dit is de datum van uitdiensttreding of het begin van tijdskrediet plus 6 maanden.

4. Prefinanciering

Naast het recht op een individuele voorzetting kan je de individuele premie ook prefinancieren. Het voordeel daarvan is dat de individuele voortzetting gebeurt op basis van de leeftijd op het moment dat je startte met de prefinanciering. Bijvoorbeeld: Een arbeider is 35 jaar en wil starten met de prefinanciering. Als de arbeider de sector 10 jaar later verlaat, tekent hij een individueel contract dat rekening houdt met de leeftijd van 35 jaar en niet met de werkelijke leeftijd van 45 jaar.

Voor de prefinanciering van de hospitalisatieverzekering biedt AG Insurance het product AG Care Vision aan. AG Care Vision garandeert niet enkel de instapleeftijd, maar biedt ook nog de kans om de collectieve verzekering aan te vullen. Het tarief van deze producten is afhankelijk van de instapleeftijd bij de prefinanciering en de woonplaats.

De tarieven van AG Care Vision:

Deze prefinanciering is een individuele aangelegenheid, waarbij de werkgever niet tussenkomt.

Meer informatie vind je:

Meer informatie:

Vragen?

02 424 30 80

hospitalisatie@sftl.be

FAQ detail

A:

Het kwartaal nadat je de anciënniteit van 6 maanden bereikt hebt, geven wij jouw gegevens door aan AG Insurance. Enkele maanden nadat zij deze informatie gekregen hebben, zal het kaartje effectief opgestuurd worden. Het is dus niet uitzonderlijk dat je het kaartje pas 1 jaar na je indiensttreding krijgt. Als je 1 jaar na datum nog steeds geen kaartje hebt, neem dan zeker contact met ons op. Maar geen zorgen, eenmaal je een anciënniteit van 6 maanden hebt, ben je effectief verzekerd.