1. Referteperiode

2. Loonfiche 281.10

 

December is een feestelijke maar ook wel dure maand. En dan komt een eindejaarspremie beslist niet ongelegen. Het SFTL kent arbeiders uit de sector transport en logistiek een eindejaarspremie toe wanneer zij aan de bepalingen voldoen.

Om op de sectorale eindejaarspremie recht te hebben, moet je tijdens de referteperiode als arbeider ingeschreven staan in het personeelsregister van een onderneming uit de sector transport en logistiek (RSZ-categorie 083). De referteperiode loopt van 1 juli van het vorige jaar tot 30 juni van het premiejaar. Bovendien moet er tijdens deze referteperiode een minimum aan prestaties geleverd zijn. Minimaal moet er voor jou 2.500 euro brutoloon aangegeven zijn. Let op: het bedrag van de eindejaarspremie wordt uitsluitend berekend op basis van de brutolonen die effectief aan de RSZ werden aangegeven.

De bruto eindejaarspremie bedraagt 5% van het volledige brutoloon dat door de werkgever(s) in de referteperiode aan de RSZ werd aangegeven. Het SFTL betaalt de eindejaarspremie rechtstreeks op jouw zichtrekening. Hiertoe stuurt het SFTL elke rechthebbende in de loop van november van het premiejaar een brief met het nettobedrag van zijn/haar eindejaarspremie voor dat jaar. In deze brief vraagt het SFTL aan de rechthebbende om zijn/haar zichtrekeningnummer door te geven. Dit kan via de website van het SFTL of per post. In dat geval moet het strookje onderaan de brief, samen met een voorzijde kopie van je identiteitskaart in de briefomslag met voorgedrukt adres teruggestuurd worden. Je hoeft deze niet te frankeren.

Let op: het SFTL kan de eindejaarspremie enkel op de vooropgestelde datum uitbetalen als het strookje met het (nieuwe) zichtrekeningnummer en een voorzijde kopie van jouw identiteitskaart ten laatste op 30 november van het premiejaar toekomt op de Smet de Naeyerlaan 115 te 1090 Brussel. Laattijdig ontvangen strookjes zullen later betaald worden.

Als de gevraagde gegevens tijdig doorgegeven worden, schrijft het SFTL de eindejaarspremie over vanaf 20 december van het premiejaar. De premie van arbeiders die in het buitenland gedomicilieerd zijn, wordt vanaf 20 december van het premiejaar gestort op hun Belgische of buitenlandse zichtrekening.

Omdat het SFTL de eindejaarspremies betaalt, moet het de sociale en fiscale verplichtingen nakomen die daaruit voortvloeien. Het SFTL geeft aan de RSZ alle eindejaarspremies aan. Het SFTL houdt dus de werknemersbijdrage af van de eindejaarspremie. De administratie van de bedrijfs- en inkomensfiscaliteit staat uitzonderlijk toe dat de eindejaarspremie van het SFTL tegen het éénvormige tarief van 20% (zonder vermindering) wordt onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. Het SFTL houdt dus van alle premies bedrijfsvoorheffing af. Je krijgt van het SFTL een loonfiche 281.10 in de loop van de maand april volgend op het premiejaar. Bij de belastingsaangifte wordt dan rekening gehouden met de bedrijfsvoorheffing die door het SFTL werd afgehouden en betaald.

Voor de uitbetaling van de bedrijfsvoorheffing moet een Franse grensarbeider uiterlijk tegen 30 augustus van het premiejaar een formulier type 276Grens over het premiejaar bezorgen aan het secretariaat van het SFTL. Aan Franse grensarbeiders wordt de bedrijfsvoorheffing alleen uitbetaald als kan aangetoond worden dat de betrokkene zijn/haar beroepsactiviteit uitsluitend in de grenszone uitoefent. Als het formulier type 276Grens niet tijdig werd bezorgd, kan een Franse grensarbeider bij het SFTL een attest krijgen waarmee hij/zij de ten onrechte ingehouden bedrijfsvoorheffing kan terugvorderen van de Belgische belastingsdiensten.

Inlichtingen in verband met de eindejaarspremie kunnen enkel schriftelijk aangevraagd worden via mail of per brief met vermelding van: rijksregisternummer, naam en adres.

SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel

email: eindejaarspremie@sftl.be

fax: 02 424 30 80

Gerelateerde items

FAQ detail

A:

Vanaf 5 november kan je via het online portaal nagaan of en op welk bedrag je recht hebt.

A:

Door ons een attest van erfopvolging op te sturen met – indien er meerdere erfgenamen zijn – een volmacht dat iedereen akkoord gaat om de premie van de overledene op één zichtrekening te storten. Vermeld het zichtrekeningnummer en stuur een kopie mee van de identiteitskaart van iedere erfgenaam. De notaris kan ook een schrijven tot ons richten met het verzoek om de premie te storten op de zichtrekening van de nalatenschap.

A:

De bruto premie is gelijk aan 5% van de brutolonen aangegeven aan de RSZ tijdens de referteperiode (van 01/07 van het vorige jaar tot 30/6 van het premiejaar).

A:

Om ervoor te zorgen dat er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden wordt, moet je ons als grensarbeider voor 30/08 van het premiejaar een formulier type 276Grens bezorgen. Dit formulier moet ondertekend zijn door de Franse belastingdienst en door jou. Let op: het is niet omdat je in Frankrijk woont en in België werkt, dat je automatisch een grensarbeider bent.

A:

In principe heb je recht op een eindejaarspremie, maar de berekening gebeurt op basis van het loon dat je werkgever aan de RSZ heeft aangegeven. Wanneer je ziek bent, word je door de mutualiteit betaald.

A:

Een verandering van zichtrekeningnummer/een adreswijziging kan je enkel schriftelijk meedelen, met een kopie van je identiteitskaart. Via het online portaal kan je dit ook doorgeven.

A:

In dat geval waren wij niet in het bezit van jouw adres, of is jouw adres gewijzigd tussen het moment van uitprinten en versturen van de brief, of is de brief nog onderweg met de post.

A:

In dat geval hebben wij jouw zichtrekeningnummer niet ontvangen of werd het geld teruggestuurd omdat het zichtrekeningnummer fout was. Indien je loonbeslag hebt, wordt jouw eindejaarspremie betaald aan de beslaglegger.

A:

Via het online portaal kan je de brief zelf afprinten.

A:

Neen, dit is niet mogelijk.

A:

Ben je langdurig ziek of (technisch) werkloos, ben je ontslagen of doe je interimwerk? Om recht te hebben op de sectorale eindejaarspremie moet je als arbeider tewerkgesteld worden binnen onze sector. Interimwerk is de bevoegdheid van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

A:

Omdat je dit jaar ziek geweest bent, in ouderschapsverlof was of (economische) werkloosheid hebt genoten. De eindejaarspremie wordt enkel berekend op het loon dat door de werkgever aan de RSZ wordt aangegeven.

A:

Het SFTL is niet op de hoogte van de familiale situatie van de werknemers. Daarom wordt er 20% bedrijfsvoorheffing afgehouden ongeacht het aantal personen ten laste. De rechtzetting zal gebeuren bij jouw belastingaangifte.

A:

Vanaf 20/12.

A:

Dan wordt rekening gehouden met een fictief loon voor gelijkgestelde dagen op de volgende manier: Het loon van de referteperiode wordt gedeeld door het aantal dagen waarvoor het geldt. Dit gemiddeld dagloon wordt vermenigvuldigd met het aantal gelijkgestelde dagen. Het eindresultaat wordt bij het effectief verdiende loon bijgeteld. De eindejaarspremie wordt toegekend als de optelsom hoger of gelijk is aan 2.500 euro.