Jaarlijks in de loop van de maand juli informeert het pensioenfonds Pensio TL de arbeiders over de stand van zaken van hun aanvullend pensioen. Zo kan je de opbouw ervan nauwkeurig opvolgen. Hieronder een gedetailleerde uitleg over de verschillende zaken die op je pensioenoverzicht vermeld worden.

Bovenaan staan je persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum en rijksregisternummer. Deze worden getoond zoals ze bekend zijn in de kruispuntbank van de sociale zekerheid en in onze bestanden. Indien deze gegevens fout zijn, contacteer dan Pensio TL via het e-mailadres pensiotl@sftl.be.

DEEL I

  1. Opgebouwd aanvullend pensioen op 01/01
    Het eerste bedrag "Opgebouwd aanvullend pensioen op 01/01" is een berekening van het aanvullend pensioen dat uitgekeerd zal worden bij de pensionering, in de veronderstelling dat je na 1 januari van het lopende jaar niet meer in de sector transport en logistiek actief bent en er dus geen bijdragen meer voor jou betaald worden.
  1. Geraamd aanvullend pensioen op pensioenleeftijd
    Het tweede bedrag "Geraamd aanvullend pensioen op pensioenleeftijd" is een raming van het aanvullend pensioen dat uitgekeerd zal worden op je wettelijke pensioenleeftijd. Bij de berekening van dit bedrag wordt ervan uitgegaan dat je effectief tot aan je pensioen als arbeider in de sector transport en logistiek blijft werken en er tot dan bijdragen voor jou betaald worden. Als je vroeger stopt met werken, zal dit bedrag dus lager liggen.

DEEL II

Dotaties op je individuele rekening
= De bijdragen die je werkgever(s) het afgelopen jaar gestort heeft (hebben) in het pensioenfonds op je individuele rekening.

Waarde van je individuele rekening
De verworven reserve op 1 januari van het lopende jaar is een optelsom van verschillende bedragen. Je kan de berekening vergelijken met die van een spaarboekje. Zo wordt er bij het begin van het jaar vertrokken van het eindsaldo van vorig jaar.

Tijdens het jaar worden er bijdragen gestort. 

Al deze bijdragen brengen intrest op gedurende de periode dat ze op je individuele rekening bij Pensio TL staan.

Kapitaal op de rekening op 1 januari van het vorige jaar
Op het pensioenoverzicht dat je vorig jaar ontving, was de stand van je aanvullend pensioen gelijk aan dit bedrag.
Als je nieuw bent in onze sector, is het saldo van vorig jaar echter nul, vermits er toen nog niet voor jou gespaard werd.

Dotaties tijdens vorig jaar
Als je vorig jaar in de sector transport en logistiek hebt gewerkt, heeft je werkgever bijdragen gestort in het Pensioenfonds Pensio TL.
Deze bijdragen komen uitsluitend van je werkgever, persoonlijke bijdragen zijn niet toegelaten.

Interest tijdens vorig jaar
Alle bedragen die op rekening van het pensioenfonds staan, brengen een rendement op. Voor het afgelopen boekjaar 2017 bedroeg dit 1,75%. Voor de actieve aangeslotenen wordt dit jaarlijks rendement desgevallend op je pensioendatum aangevuld tot het gegarandeerd minimumrendement, bepaald door de WAP (tot 31 december 2017 1,75%). Voor de passieve aangeslotenen is dit echter niet gegarandeerd.

Kapitaal op je rekening op 1 januari van het lopende jaar
De optelsom van alle vorige bedragen vormt je verworven reserve die momenteel is opgebouwd.

De bovenvermelde bedragen zijn alle brutobedragen.