1. Toelichting
 2. Stappenplan

1. Toelichting

Ondernemingen die investeren in ecologische en veiligheidsmaatregelen voor hun vrachtwagens van minstens 3,5 ton, kunnen daarvoor een subsidie krijgen van de Vlaamse overheid. De investeringen die in aanmerking komen hebben betrekking op:

 • contracten of facturen voor uitgaven die gesloten zijn of dateren van na 1 januari 2017
 • uitgaven voor de aanschaf van nieuwe voertuigen evenals voor de ombouw van bestaande voertuigen
 • maatregelen die uitsluitend verder gaan dan wat de wet voorschrijft

Een volledig overzicht van alle investeringen die je kan inbrengen vind je hier.

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn de volgende:

 • de onderneming heeft een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest
 • de onderneming is een natuurlijk persoon of een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een burgerlijke vennootschap met handelsvorm van privaat recht
 • de voertuigen die je inbrengt moeten in België ingeschreven zijn
 • de onderneming is eigenaar van het voertuig of leasingnemer in het kader van een leasecontract van tenminste 36 maanden
 • het voertuig en de maatregel/optie waarvoor de subsidie wordt gevraagd komt maar eenmaal in aanmerking voor subsidiëring
 • het voertuig moet vanaf de dag van indienststelling nog minstens 3 jaar in de onderneming blijven
 • het moet gaan om voertuigen met een MTM van meer dan 3,5 ton bedoeld voor vervoer over de weg van goederen

De subsidie bedraagt:

 1. maximum 3.000 euro per voertuig = maximaal 80% van de uitgaven die in aanmerking komen; in het jaar 2023 zakt dit naar 1.500 €
 2. u zal zien dat sommige zaken voor 80% gesubsidieerd worden en andere voor 30%
 3. het totale subsidiebedrag per onderneming per periode van 3 opeenvolgende kalenderjaren = 100.000 euro (let op! KMOportefeuille wordt ook meegerekend)

De subsidieaanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden. De minimale ingediende uitgaven per subsidieaanvraag bedraagt 1.000 euro. De onderneming kan maar 1 subsidieaanvraag per jaar indienen. Tip: Maak een inventaris op van alle investeringen en bundel de aanvragen. De inventaris is het overzicht van de gefactureerde investeringen per kalenderjaar en het overzicht van voertuigen die nog minstens 3 jaar in het bedrijf ingeschreven zijn. Een factuur of bijlage bij de factuur met de opties uitgesplitst is noodzakelijk. Let op: dien een dossier pas in wanneer alle geplande investeringen in een kalenderjaar gefactureerd zijn.

De aanvraagprocedure starten kan door op 'aanvragen' te klikken rechtsboven op deze website., dan scrollen naar beneden en doorklikken op subsidies ecologisch en veilig transport.

Je ontvangt na indiening een bericht dat je dossier in behandeling is. De uitbetaling gebeurt na goedkeuring op een Belgisch rekeningnummer, zolang er budgettaire middelen zijn. Bij onvoldoende budget wordt de onderneming het volgende jaar uitbetaald.

Je dient alle stukken die betrekking hebben op de subsidieaanvraag minstens 5 jaar na datum te bewaren. Een terugvordering is mogelijk indien je niet aan de opgelegde voorwaarden voldoet of het bedrag van 100.000 euro overschreden hebt.

 1. Stappenplan

Om een subsidieaanvraag ecologisch en veilig transport te kunnen indienen, heb je volgende zaken zeker nodig:

 1. facturen van het jaar 2017 tem 2022 die nog niet of gedeeltelijk gebruikt werden
 2. nieuwe vrachtwagens die 3 jaar ingeschreven blijven vanaf datum indienststelling

Stap 1

Bekijk in deze lijst voor welke opties/maatregelen je subsidies kan aanvragen.

Stap 2

Bereken de kostprijs van alle opties die op de factuur/facturen staan van 2017 tem 2022. Bereken hierop 80% of 30%. Deel dit bedrag door 3.000 euro = aantal in te brengen voertuigen.

Stap 3

Welke vrachtwagens komen in aanmerking? Dit zijn nieuwe voertuigen die minstens nog 3 jaar zullen rijden (of ingeschreven blijven) op datum van aanvraag en die nog niet gebruikt werden bij vroegere aanvragen.

Stap 4a Enkel voor grotere bedrijven

Bereken bij de kmo-portefeuille hoeveel subsidie je gekregen hebt voor 2020, 2021 en 2022. Trek dit bedrag af van 100.000 euro. Dit is het maximale bedrag dat jouw bedrijf kan aanvragen. Indien je in verschillende jaren indient, moet je de gekregen subsidie 'ecologisch en veilig transport' aftrekken.

Stap 4b

Optimaliseer. Bekijk hoeveel en welke voertuigen je zal inbrengen. Je kan nu de aanvraag indienen. Door op 'aanvragen' te klikken rechtsboven op deze website start je de procedure.

Vragen? Wil je hulp bij je subsidieaanvraag?

Zie via volgende link de consulent voor uw provincie

0474 56 56 13