Premies, financiële tegemoetkomingen en pensioen

Vooraleer de premie kan worden uitbetaald moet een aantal zaken worden gecontroleerd. Hiervoor moeten er gegevens van de RSZ binnenkomen en daar zit telkens een vertraging op van een kwartaal. Je oefent dus best enkele maanden geduld.

Dan wordt er rekening gehouden met een fictief loon voor gelijkgestelde dagen op de volgende manier:

- het loon van de referteperiode wordt gedeeld door het aantal dagen waarvoor het geldt;

- dit gemiddeld dagloon wordt vermenigvuldigd met het aantal gelijkgestelde dagen;

- het eindresultaat wordt bij het effectief verdiende loon bijgeteld. De eindejaarspremie wordt toegekend als de optelsom hoger of gelijk is aan 2.500 euro.

In dat geval waren wij niet in het bezit van jouw adres, of is jouw adres gewijzigd tussen het moment van uitprinten en versturen van de brief, of is de brief nog onderweg met de post.

Op ons online portaal kan je de brief zelf afprinten via de link 'Login'

Vanaf 5 november kan je dit via het online portaal nagaan, en zo ja, ook het bedrag.

De bruto premie is gelijk aan 5% van de brutolonen aangegeven aan de RSZ tijdens de referteperiode van 01/07 van het vorige jaar tot 30/06 van het premiejaar. Referteperiode premie 2023 = 01/07/2022 - 30/06/2023.

In dat geval hebben wij jouw zichtrekeningnummer niet ontvangen of werd het geld teruggestuurd omdat het zichtrekeningnummer fout was. Indien je loonbeslag hebt, wordt jouw eindejaarspremie betaald aan de beslaglegger.

In principe heb je recht op een eindejaarspremie, maar de berekening gebeurt op basis van het loon dat je werkgever aan de RSZ heeft aangegeven. Wanneer je ziek bent, word je door de mutualiteit betaald.

Redenen hiervan kunnen zijn:

- je hebt als uitzendkracht of in een andere sector gewerkt

- je bent ziek geweest

- je was in ouderschapsverlof

- je hebt een voltijds tijdskrediet genomen

- je hebt van (economische) werkloosheid genoten

De eindejaarspremie wordt enkel berekend op het loon dat door de werkgever aan de RSZ wordt aangegeven.

Ben je langdurig ziek of (technisch) werkloos, ben je ontslagen of doe je interimwerk? Om recht te hebben op de sectorale eindejaarspremie moet je als arbeider tewerkgesteld worden binnen onze sector. Interimwerk is de bevoegdheid van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Indien u als uitzendkracht gewerkt hebt gelieve het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten te contacteren, tel.: 02/203 60 95

Door ons een attest van erfopvolging op te sturen met (indien er meerdere erfgenamen zijn) een volmacht dat iedereen akkoord gaat om de premie van de overledene op één zichtrekening te storten. Vermeld het zichtrekeningnummer en stuur een kopie mee van de identiteitskaart van iedere erfgenaam. De notaris kan ook een schrijven tot ons richten met het verzoek om de premie te storten op de zichtrekening van de nalatenschap.

Om ervoor te zorgen dat er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden wordt, moet je ons als grensarbeider voor 30/08 van het premiejaar een formulier type 276Grens bezorgen. Dit formulier moet ondertekend zijn door, uw werkgever, de Franse belastingdienst en door jou. Let op: het is niet omdat je in Frankrijk woont en in België werkt, dat je automatisch een grensarbeider bent.

Het SFTL is niet op de hoogte van de familiale situatie van de werknemers. Daarom wordt er 20% bedrijfsvoorheffing afgehouden ongeacht het aantal personen ten laste. De rechtzetting zal gebeuren bij jouw belastingaangifte.

Elk jaar in de loop van de maand juli ontvangt elke aangeslotene een overzicht met de stand van zijn/haar individuele rekening per 1 januari van dat jaar (de eerste brieven werden pas eind 2013 verstuurd met de situatie per 01/01/2013, dag na afsluiting van het eerste boekjaar van ons pensioenplan).

Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bij de ingang van het wettelijk pensioen of wanneer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt is. Een vervroegde uitbetaling of afkoop van de verworven rechten is dus niet toegelaten. Een overdracht naar het eigen pensioensparen is evenmin mogelijk.

In dat geval worden de opgebouwde reserves aan jouw begunstigden uitbetaald. De volgorde van begunstigden staat beschreven in het pensioenreglement. Wie daarvan wil afwijken dient dit schriftelijk te melden via het ‘begunstigingsaanwijzingsformulier’.

Als je binnen België verhuist, hoef je in principe niets te doen. Het pensioenfonds Transport & Logistiek krijgt regelmatig alle aangepaste Belgische adressen automatisch doorgestuurd. Als je echter naar het buitenland zou verhuizen, is het aangewezen om je nieuwe adres wel door te geven. Dit geldt eveneens als je van adres zou veranderen in het buitenland.

Als je van werkgever verandert, maar binnen hetzelfde paritair subcomité (PC 140.03) tewerkgesteld blijft, hoef je niets te doen. De betaling van de bijdragen zal dan verder gezet worden door je nieuwe werkgever. Als je van werkgever verandert en hierdoor onder een ander paritair (sub)comité tewerkgesteld wordt, beschouwen wij je als een sectorverlater en wordt je na het tweede daaropvolgende kwartaal automatisch een schrijven met uitleg en een antwoordformulier opgestuurd.

Als je de overstap maakt van arbeider naar bediende word je beschouwd als sectorverlater. Ook als je als bediende aan de slag gaat bij dezelfde werkgever (paritair comité 226), word je beschouwd als een sectorverlater. Het is echter wel zo dat er voor de bedienden uit de sector ook een aanvullende pensioenregeling bestaat. Je kan hierover meer te weten komen op de website http://infopensioenpc226.be/

Neen, vermits dit aanvullend pensioen enkel door de werkgever betaald wordt en je zelf geen enkele bijdrage moet betalen, kan je fiscaal hiervoor niets aftrekken. Je kan natuurlijk altijd privé aan individueel pensioensparen doen (de zogenaamde derde pijler), waarvoor je wel van een fiscaal voordeel zal kunnen genieten.

De adressen van de hoofdzetels van de vakbonden zijn de volgende: ABVV – FGTB BTB-UBT Paardenmarkt 66, 2000 Antwerpen / ACV - CSC Galerij Agora Grasmarkt 105 bus 40, 1000 Brussel / ACLVB - CGSLB Koning Albertlaan 95, 9000 Gent

Of je wijzigt zelf je adres via onze portaalsite,

Of je deelt ons per mail/post uw nieuwe adres mee.

Of je wijzigt zelf je bankrekeningnummer via onze portaalsite

Of je bezorgt ons het gehandtekende strookje met de post (niet per mail) met uw gewijzigde/ontbrekende bankrekeningnummer en voegt hierbij een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Dit wil zeggen dat : de kopie van je identiteitskaart en/of je handtekening en/of je bankrekeningnummer ontbreekt/ontbreken.

Hulp en bijstand

Het kwartaal nadat je de anciënniteit van 6 maanden bereikt hebt, geven wij jouw gegevens door aan AG Insurance. Enkele maanden nadat zij deze informatie gekregen hebben, zal het kaartje effectief opgestuurd worden. Het is dus niet uitzonderlijk dat je het kaartje pas 1 jaar na je indiensttreding krijgt. Als je 1 jaar na datum nog steeds geen kaartje hebt, neem dan zeker contact met ons op. Maar geen zorgen, eenmaal je een anciënniteit van 6 maanden hebt, ben je effectief verzekerd.